Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies.

Na niniejszej stronie zapoznasz się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem http://pannazdrowko.pl.

Administrator danych osobowych

Na wstępie informuję, iż administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Katarzyna Izydorczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Katarzyna Izydorczyk. Prowadzona przeze mnie firma posiada następujący numer NIP: 7292580946.

Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się skontaktować ze mną jako administratorem danych osobowych mailowo pod adresem e-mail kasia@pannazdrowko.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 720996941.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informuję Cię, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa przysługują Ci jako podmiotowi danych osobowych następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Powyżej opisane uprawnienia wynikają z art. 16 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli z tzw. RODO.

W dalszej części niniejszego dokumentu przedstawię Ci cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania danych osobowych w ramach wszystkich czynności przetwarzania, których dokonuję na Twoich danych osobowych. Innymi słowy, opiszę Ci jakie operacje odbywają się na Twoich danych, na jakiej podstawie te operacje są dokonywane a także jak długo trwać będzie przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach poszczególnych operacji przetwarzania. Przy każdej z czynności (operacji) przetwarzania zwrócę Twoją uwagę na możliwość realizacji przez Ciebie przysługujących Ci uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedynym wyjątkiem jest prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Taką skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Pamiętaj, że możesz w każdym czasie zwrócić się do mnie o udostępnienie Ci informacji o tym, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, jakie to są dane i w jakim celu je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość mailową na adres kasia@pannazdrowko.pl z żądaniem udostępnienia Ci tych informacji. W odpowiedzi poinformuję Ci w jakim terminie otrzymasz informację zwrotną. Dokładam wszelkich starań, by udzielać odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.

Najważniejsze zasady, którymi kieruję się przy przetwarzaniu danych osobowych

Zapewniam Cię, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli zgonie z tzw. RODO.

Zapewniam również poufność udostępnionych mi przez Ciebie danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo. Wdrożyłam  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. W konsekwencji Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informuję Cię, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi stale współpracuję, kiedy współpraca ta wymaga przekazania im Twoich danych osobowych. Do podmiotów tych należą:

 1. LH PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedziba przy ulicy Pamiątkowej 2/56, 61-512 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 783-171-15-17 oraz numer REGON: 302-693-647 – w celu przechowywania danych osobowych gromadzonych na serwerze w ramach hostingu strony internetowej i poczty e-mail,
 2. E – mikrofirma, właścicielem serwisu jest Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12 – w celu korzystania online z programu E – mikrofirma służącego do wystawiania faktur,
 3. Tomasz Ropelski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wielka Sowa – Księgowość- Kadry – Płace- Kredyty- Ubezpieczenia Tomasz Ropelski ul. Tatrzańska 31/35 lok. 139 93-219 Łódź NIP 9820299155 – w celu korzystania z usług księgowych i dokonywania rozliczeń,
 4. MAKE ME DIET sp z o.o.z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10/1.5, KRS: 0000787671, NIP: 7681842317, REGON: 38344790000000 – w celu korzystania z programu online pn. Make Me Diet, w którym układane są jadłospisy żywieniowe.

Ze wszystkimi powyżej wymienionymi podmiotami będącymi podmiotami przetwarzającymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te zagwarantowały stosowanie przez nie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Czynności przetwarzania

a) Kontakt e-mail lub przez formularz kontaktowy na stronie WWW

Jeśli nawiązujesz ze mną kontakt wysyłając wiadomość e-mail lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www, to w sposób naturalny pozostawiasz swoje dane osobowe celem udzielenia Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość. Udostępniasz mi swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Pamiętaj, że podanie tych danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie zdecydujesz się na ich podanie, to nie będę miała możliwości aby się z Tobą skontaktować chcąc udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku konieczność podjęcia działań w odpowiedzi na Twoje zapytanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Treść wymienianej korespondencji jest przechowywana przez okres 1 miesiąca od zakończenia wymiany, chyba że zdecydujesz się na zawarcie ze mną umowy. Wówczas treść korespondencji może być przechowywana przez czas trwania współpracy, a po jej zakończeniu podlegać archiwizacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych w takim przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. mój prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji korespondencji oraz konieczności wykazania faktów celem dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń.

b)     Konsultacje dietetyczne i układanie jadłospisów

Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze mną, to będziesz musiał podać dane niezbędne do zrealizowania tej współpracy, w tym swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon) oraz niezbędne dane o stanie zdrowia i nawykach żywieniowych. Zbieraniu podlegają również Twoje dane wynikające z pomiarów antropometrycznych (waga, wzrost, obwody ciała).

Podanie przez Ciebie powyższych danych również jest dobrowolne, ale w przypadku odmowy ich podania nie będę mogła zrealizować dla Ciebie usługi.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe podajesz w celu umawiania wizyt, informowania o ich ewentualnym odwoływaniu lub zmianie terminu wizyty, czyli generalnie na potrzeby kontaktu na linii dietetyk-klient. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. potrzeba wykonania zawartej przez nas umowy. Dane te podajesz także w celu dokonywania rozliczeń za wykonanie usługi, a gdy prosisz o wystawienie faktury – w celu wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania naszej współpracy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Jeżeli chodzi o niezbędne dane o stanie zdrowia i nawykach żywieniowych, to pobieram od Ciebie m. in. dane dotyczące Twoich chorób i schorzeń, nietolerancji pokarmowych, alergii, przebytych zabiegów operacyjnych oraz wyników badań kontrolnych. Dane te udostępniasz mi wypełniając formularz wywiadu żywieniowo-medycznego. Jako, że dane dotyczące stanu zdrowia stanowią dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe), to ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody będzie skutkowała brakiem możliwości ułożenia dla Ciebie jadłospisu, czy też przedstawienia Ci zaleceń żywieniowych. Po prostu, bez zebrania danych dotyczących Twojego stanu zdrowia nie jestem w stanie przedstawić Ci diety, która byłaby dopasowana do Twoich potrzeb. W konsekwencji, odmowa wyrażenia zgody będzie oznaczała brak możliwości kontynuowania naszej współpracy w zakresie świadczenia Ci usług konsultacji dietetycznych i układania jadłospisów

Przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia trwa aż do wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Celem zapoznania się z dokładnym zakresem danych dotyczących stanu zdrowia, które przetwarzam w celu świadczenia usług opisanych na stronie www.pannazdrowko.pl skontaktuj się, proszę, ze mną mailowo na adres kasia@pannazdrowko.pl Zbieraniu podlegają tylko takie dane o stanie zdrowia, które są niezbędne dla świadczenia usług opisanych na stronie internetowej, tj. w szczególności na potrzeby przedstawienia Ci zaleceń dietetycznych i ułożenia jadłospisu.

c)     Skargi i reklamacje

W sytuacji, w której nie jesteś zadowolony z realizacji usługi, możesz zwrócić się do mnie ze skargą lub reklamacją. W takim przypadku przekazujesz mi swoje dane zawarte w treści skargi lub reklamacji które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer NIP (jeśli dotyczy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz domagać się usunięcia Twoich danych z bazy danych Panna Zdrówko.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie będą również podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Pliki cookies

Strona znajdująca się pod adresem www.pannazdrowko.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Na stronie stosowane są wyłącznie cookies własne. Niektóre używane przeze mnie pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Wchodząc na stronę www.pannazdrowko.pl wyświetli Ci się informacja o stosowaniu przeze mnie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Możesz również z tego poziomu usunąć pliki cookies. Więcej informacji znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies może utrudnić Ci korzystanie z tej strony internetowej (i wielu innych, które stosują pliki cookies).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Dane zapisane w logach serwera (przede wszystkim IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz) nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie narzędzie pomocnicze dla administrowania stroną i ich zawartość nie jest udostępniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, na jakim znajduje się strona.